tomato-mozzarella-pizza

Healthy Tomato and Mozzarella Pizza

Ingredients: Flour, cornmeal, whole-wheat pizza dough, olive oil, garlic, tomatoes, oregano, salt, mozzarella, Parmesan

Calories: 334

Try this recipe: Tomato and Mozzarella Pizza